CERERE OFERTĂ Pentru servicii grafic design, web design și video pentru proiectul CLOTH
May 3, 2022
Anunț achiziție – Echipamente de calcul și Licente software
May 17, 2022

Anunț Achiziție – servicii de promovare online

1.Achizitor: ASOCIAȚIA ICONIC CLUSTER

2.Sursa de finanțare:  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți, Apel proiecte: Competențe digitale pentru angajații din IMM

3.Tip Achizitie: Servicii

4.Procedură: Achizitie directa conform Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016

5.Cod CPV  9342200-5

6.Necesitatea achizitiei: Pentru implementarea proiectului Educație și dezvoltare în era digitală, Cod proiect: POCU/860/3/143072

7.Necesar de achizitionat:

1.Descrierea serviciului

Servicii de realizare și implementare campanie de promovare și administrare a paginii de Facebook cât și a paginii web pentru atragerea de cursanți în cadrul proiectului Educație și dezvoltare în era digitală.

2.Obiectivul specific

Crearea unei campanii de constientizare a antreprenorilor din Nord-Estul României pentru proiectul “ Îmbunătățirea nivelului de competente digitale în cadrul sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI din regiunile mai putin dezvoltate din România” prin intermediul rețelelor de socializare și a platformei web. 

3.Serviciul solicitat

Servicii de realizare și implementare campanie de promovare și administrare a paginii de Facebook cât și a paginii web pentru atragerea de cursanți în cadrul proiectului Educație și dezvoltare în era digitală.

4.Cerințe obligatorii

 • Pregătire campanie de constientizare
 • Administrarea conturilor de social media ale proiectului 
 • Realizarea conceptelor grafice si text necesare contului de social media care urmează să fie publicate
 • Programarea și optimizarea postărilor pe rețelele de socializare. Minim 2 postări/lună 
 • Campanie de constientizare a antreprenorilor din Nord-Est-ul României cu privire la proiect ce va fi desfasurata la nivel national
 • Optimizarea campaniei de constientizare
 • Construirea unei baze de date cu persoanele înscrise 
 • Sincronizarea postărilor cu toate rețelele sociale

Etapa 1 – 40% din buget

 • Pregătire campanie de constientizare
 • Realizarea conceptelor grafice si text necesare contului de social media pentru 2 luni in avans
 • Programarea și optimizarea postărilor pe rețelele de socializare pentru cel putin o lună
 • Realizarea media planului pentru postari

Etapa 2 – 40% din buget

 • Campanie de constientizare a antreprenorilor din Nord-Est-ul României cu privire la proiect ce va fi desfasurata la nivel national
 • Realizarea conceptelor grafice si text necesare contului de social media pentru cel putin 4 luni
 • Programarea și optimizarea postărilor pe rețelele de socializare pentru cel putin 4 luni
 • Administrarea conturilor de social media ale proiectului 

Etapa 3 – 20 % din buget

 • Realizarea conceptelor grafice si text necesare contului de social media până la finalizarea proiectului
 • Programarea și optimizarea postărilor pe rețelele de socializare până la finalizarea proiectului
 • Administrarea conturilor de social media ale proiectului

5. Livrare

Proiectul se va desfășura de la data semnării contractului până la programarea completă a postărilor pe rețelele de socializare și validarea acestora de către echipa de proiect.

6. Modalități si condiții de plată

Plata pentru serviciile prestate va fi realizată de comun acord cu acceptul ambelor părți. Contractantul va emite factura pentru produsul livrat. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Factura va fi trimisă în original la adresa specificată de Autoritatea contractantă.

Factura va fi emisă in 3 etape, odată cu semnarea de către beneficiar a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare și testarea funcționalităților cerute. 

Precizări:

Contractantul trebuie să răspundă punctual la toate cerinţele cuprinse în prezentul caiet de sarcini şi să detalieze în cadrul propunerii tehnice modalitatea şi mijloacele concrete prin care serviciile furnizate îndeplinesc aceste cerinţe, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării acesteia în mod obiectiv. 

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenţei informaţiilor cuprinse în ofertă cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va cuprinde cel puţin elementele menționate în cadrul fișei de date a achiziției, precum și prezentarea în detaliu cu privire la cerințele și serviciile furnizate prin raportare la cerințele stabilite în prezentul caiet de sarcini.

Operatorii economici vor oferta toate materialele și echipamentele prevăzute în caietul de sarcini, iar acolo unde este cazul, vor propune servicii software suplimentare pentru a îndeplini toate cerințele enunțate în caietul de sarcini.

Prestatorul:

 • va livra Serviciile cu profesionalism, la termenele agreate, oferind toata atentia necesara solicitarilor transmise de Beneficiar
 • va prezenta Beneficiarului cele mai eficiente si convenabile modalitati in care sa isi atinga obiectivele  
 • va respecta instructiunile Beneficiarului cu privire la Servicii, in masura in care acestea sunt in mod obiectiv implementabile
 • va informa Beneficiarul la cerere cu privire la stadiul Proiectului, in masura in care aceste solicitari se realizeaza la intervale de timp rezonabile si nu afecteaza realizarea Proiectului
 • va rezolva, cat se poate de prompt, orice problema legata de Serviciile furnizate, daca acestea se datoreaza Prestatorului
 • va acoperi integral orice prejudiciu cauzat Beneficiarului prin incalcarea clauzelor contractului
 • nu poate ceda drepturile si obligatiile contractuale decat cu acordul expres, scris al celeilalte Parti
 • va pastra confidentalitatea datelor si informatiilor ce decurg din Contract pe toata durata acestuia, precum si dupa incetarea Contractului

8.Valoarea estimata a achiziţiei – 10.000 Lei fara TVA.

9.Locul depunerii ofertelor – La sediul Asociației Iconic Cluster din mun. Iași, Șoseaua Bârnova nr.29B sau prin email la adresa [email protected]

10.Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut

11. Data limită de depunere a ofertelor –20.05.2022, ora 16.00

12. Data și ora deschiderii ofertelor – 20.05.202, ora 17.0013.Informații suplimentare și clarificări pot fi solicitate la numărul de telefon 0745501941 sau la adresa de email [email protected]